Carlstads Handelssocietets första protokoll från 1821

Renskrift av protokoll:

Protokoll hållet vid Herrar Handlandes Sammanträde angående Fyrk Taxeringen i Carlstad den 5 juni 1821.
Närvarande Herr P. Lundberg, Fr. Setterberg, J. Malmén, J. Strandberg, L. Cederroth, Ad. Myrin, M. Broström, P. Hedberg, J. Fröding, I. W. Thun, M. Clarholm och J. B. Helling.
Paragraf 1. Innan Öferläggningen om fördelandet af de 80 Fyrk, som stadens Handlande efter Wanligheten, och Lofl. Magistratens förliden Måndag fattade beslut skola utgöra, företogs, yppandes den frågan, huru och på hvad sätt bestämmandet af hvar och ens deltagande i dessa Fyrk, i händelse af olika meningar Handlande emellan skulle afgjöras, och i anledning deraf fattades det beslut, att då skiljacktige meningar i detta afseende upstår skall sådant genom votering med slutne sedlar afgjöras, hvarvid hvar och ens Rösträttighet gäller efter det antal fyrk hvarföre han det föregående året varit Taxerade.
Paragraf 2. Härefter förekom äfven den fråga om Handels Classen icke borde förena sig om att ibland sig wälja en ordförande som vid Handlandes sammanträde skulle föredraga ärenderne, hvarigenom mera ordning och skyndsamhet i besluten troligen skulle winnas. Efter öfverläggning i anledning häraf beslutades, att Handlande skulle utgjöra en Socitet, som för hwarje år inom sig wäljer en ordförande, hwars åliggande skall blifva, att wid alla Sammanträden föredraga de ärender, som till afgjörande förekomma, samt att sammankalla Handels Sociteten så ofta anledning dertil kan inträffa.
Wid alla sammankomster skall ordenteligt Protocoll öfver allt hwad som beslutas fortsättas, och bör Stads-Casseuren alltid wara närwarande såsom Protocolls-förare.
Wal till ordförande bör ske med slutna sedlar och beräknas efter Fyrk Taxeringen det föregående året, hwarje år på den dag Handels Sociteten till Fyrktaxering sammanträder, den som då wäljes får icke afsäga sig detta förtroende, men är icke förbunden mer än ett år wara ordförande.

Källa: Värmlandsarkiv, Carlstads Handelssocietet.

<< Tillbaka till föregående

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.