Styrelseprotokoll flickskolan 1873

Protokoll hållet vid sammanträdet med styrelsen för Karlstads elementarläroverk för flickor d. 23 aug 1873.

Närvarande styrelseledamöter:
fru landskamrerskan L. Andersson, samt h.h biskopen m. m. dr C. H. Rundgren, apotekar L. Kaijser och adjunkt Albr. Segerstedt. Dessutom voro lärarinnorna, fröknarna Aug. Meurling och J. Malmstedt tillstädes.

1. Uppläste det vid bolagssammanträdet förda protokollet.

2. Af styrelsen gillades följande af rektor Kastman vidtagna åtgärder:
a/ Skolbänkar hafva blifvit bestälda; 10 skola vara färdiga d. 20 aug, 10 d. 12 sept och de öfriga 15 d. 1 oktober, hvarje bänk har sittplatser för två flickor.
b/ Fröken Meurling har blifvit anmodad att söka anskaffa en helt seminariebildad lärarinna.
De lärarkrafter, som finnas, äro fröknarna Meurling och J. Malmstedt samt en lärarinna, som fröken Meurling redan förut anskaffat.
c/ Fröken Malmstedt har lofvat att, om så behöfves, upplåta två rum till skolan. I nödfall få sålunda de äldre barnen läsa i den våning, fröken Meurling förut hyrt; de yngre i fröken Malmstedts rum.
d/ Skolans öppnande är i stadens tidningar tillkännagifvit.

3. Såsom villkor för inträde i läroverket bestämdes: ordentlig innanläsning och någon insigt i skrifning och räkning.
Afgiften för I och II klass bestämdes till 80 rdr och för de öfriga till 100 rdr för år.
För den händelse någon skulle önska nedsättning i terminsafgiften i anseende till medellöshet, eller derföre, att flera barn ur samma familj samtidigt bevista skolan, afgöres saken af skolans styrelse.
Undervisningstiden bestämdes till kl. 9-11 f.m. och 12-2 e.m. för de två lägsta klasserna och från kl. 8-11 f.m. och 12-2 e.m. för de öfriga.
Läsningen begynner hvarje dag med bön, som tager sin början 1/4 timma före läsningens början. Mellan hvarje timme gifves 10 minuters ledighet.

4. På det att lärjungeantalet så snart som möjligt skulle kunna bestämmas, beslöt styrelsen att genom tidningarna tillkännagifva, att de lärjungar, som förut bevistat fröknarna Meurlings och Malmstedts skolor, skola låta anmäla, om de önska inträde i elementarskolan.

5. De flickor, som förut åtnjutit undervisning i någon af stadens skolor, skulle så vidt möjligt är, få behålla förut begagnade läroböcker.

6. Åt fröknarna Meurling och Malmstedt öfverlämnades till påseende kursförslaget och uppdrogs åt dem att uppgöra läsordning och bestämma, hvilka lärarinnor, som skulle undervisa i de särskilda läroämnena.

Karlstad d. 23 aug 1873.
Efter uppdrag
Albrekt Segerstedt.

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.