Stadsplanen 1866

Utdrag af protokollet hållet hos Drätselkammaren i Carlstad den 7 Maj 1866.

Paragraf 3. Sedan Herrar Stadsfullmäktige, jemte öfverlämnande af den af Ingenieuren A. F. von Wachenfeldt, i öfverensstämmelse med den af Stadsfullmäktige efter branden den 2 juli sistlidet år antagna nya tomtreglering, upprättade och af Kongl Majt i nåder fastställda plancharta öfver staden, anmodat Drätselkammaren inkomna med förslag till såväl namn å blifvande torg och gator, som hvilka nummer böra de nya tomterna åsättas, så företogs nu ifrågavarande ärende till behandling, dervid Drätselkammarens samtlige närvarande ledamöter förenade sig om följande förslag: A. ansåg Drätselkammaren lämpligt att hela staden, med ofästat afseende å dels belägenhet, indelas uti tre hufvudafdelningar, med olika benämningar, nemligen:

a/ ”Staden”, eller den stadsdel, som är belägen mellan vestra elfgrenen i vester och gamla kanalen i öster, den s k garfvareådra i norr och Hammaröviken i söder, eller hvad som före branden utgjorde den egentliga staden.

b/ Stadsdelen ”Haga”, eller den del af staden som enligt nya planchartan är afsedd att läggas öster om gamla kanalen.

c/ Stadsdelen ”Clara”, eller den del, som enligt nämnde plancharta är afsedd att uppbyggas norr om vestra bron, utefter högra stranden af Clarelfven.

B. Åt de enligt nya stadsplanen blifvande torg och gator ville Drätselkammaren föreslå följande benämningar, nemligen:

a./ Inom den egentliga staden: Torg:

1./ Stora torget. Det som enligt planchartan finnes beläget mellan nuvarande Dikesgatan i öster och blifvande Rådhuset i vester.

2./ Residenstorget. Det som å planchartan är beläget mellan blifvande Residensbyggnaden och vestra elfgrenen.

3./ Hamntorget. Det som å planchartan finnes gränsande intill nya Hamnbassinen.

Stadsfullmäktiges beslut:

”Förestående förslag blef af Stadsfullmäktige gillat, med följande ändringar: att de inom ”den egentliga staden” belägna, under nummer 7 och 8 oförmälda gator, som blifvit uppkallade ”Bangårdsgatan” och ”Claraborgsgatan” benämnas, den förra ”Residensgatan”, och den senare ”Elfgatan” ; att i afseende å den inom stadsdelen ”Clara”belägna öppna platser, antecknade under nummer 1 och 2 med benämning ”Teaterplanen” och ”Oxtorget”, den förra platsen tills vidare lemnas utan nytt namn, och den andra platsen benämns ”Malmtorget” samt att den under nummer 2 ”Oxtorgsgatan” oförmälda gata upkallas ”Malmtorgsgatan” ; att vidare beträffande quarterens benämning, de inom staden belägna, å kartan antecknade quarter under nummer 17, benämndt ”Professorn”, upkallas istället ”Almen”, under nummer 25, med namnet ”Hunden”, benämnes ”Trätälja”, under nummer 26 ”Braxen”, upkallas ”Elgen”, samt under nummer 27 ”Slommen” benämnes ”Tjädern”, det inom förstaden ”Haga” belägna under nummer 2 å kartan antecknade quarter upkallas ”Orren” istället för ”Ålen”; samt det i förstaden ”Clara” belägna under nummer 3 å kartan antecknade quarter, benämndt ”Räfven”, istället för ”Björken”

Källa: Karlstads kommunarkiv, Stadsfullmäktige. Vol. AI:4.

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.