Protokoll mosaiska samfundet i Karlstad den 31 oktober 1916

Renskrift:

Protokoll hållet vid sammanträde med medlemmar i mosaiska samfundet i Karlstad den 31 oktober 1916.
Paragraf 1. Närvarande: Herrar N Felländer, J Pagrotsky, J Simansky, F Goldmann, A J Gluck, B W Bresky, R Bresky, A Fränkel, E Pagrot, G Chaitinsky, M Plositsky, S Metz.
Paragraf 2. Öppnades mötet av Herr Goldmann vilken enligt uppdrag utfärdat kallelse till dagens sammanträde.
Paragraf 3. Redogjorde härefter Herr Goldmann i ett kortare anförande för ändamålet med sammankomsten nämligen att förverkliga en länge hos ett flertal av samfundets medlemmar närd tanke att bilda mosaisk församling. Efter att hava vidrört att frågan förut varit föremål för behandling bland stadens mosaiska trosbekännare slutadetalaren sitt anförande med att uppmana de närvarande att nu icke längre uppskjuta frågans avgörande.
Paragraf 4. På därom väckt förslag utsågs av de närvarande att leda dagens förhandlingar Grosshandlaren Felländer samt till sekreterare E. O. hovrättsnotarien E. Pagrot.
Paragraf 5. Framställde Herr Ordföranden till de närvarande fråga om de voro villiga att hos Kungl Majt ansöka om tillstånd att här i Karlstad bilda mosaisk församling vilken fråga av de närvarande enhälligt bejakades varefter samtliga vid sammanträdet närvarande svenska undersåtar skriftligen underströko sin mening på sätt detta protokoll särskilt vidfogad handling utvisar.
Paragraf 6. Begärdes ordet av Herr R Bresky vilken föreslog att till senare dag uppskjuta dagens sammanträde på det att de medlemmar vilka varit förhindrade att i dag närvara då måste bli i tillfälle komma tillstädes och uttala sin mening.
Paragraf 7. Besluta de närvarande att bifalla detta förslag och utsattes tiden för nästa sammanträde till den 5 november 1916 klockan 6 e m, då frågan skulle slutgiltigt behandlas.
Paragraf 8. Att justera dagens protokoll utsågos Herrar R Bresky och A Fränkel.
Paragraf 9. Då intet vidare förekom till behandling förklarade Ordföranden sammankomsten avslutad.
Vid protokollet
Elias Pagrot.


Källa: Föreningsarkivet i Värmland. Mosaiska församlingen i Karlstad.

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.