Magistratens beslut om byggande av gasverk 1862

Renskrift av dokumentet

Utdrag af protokoll hos Drätselkammaren i Carlstad den19 februari 1862.
[…]
Utlåtande
Då Drätselkammaren nu går att till wälloflige Magistraten och stadens innevånare yttra sig öfver ifrågavarande
förslag, vill kammaren först tillkännagifva, att kammaren angående Ingeniören H. Beatleys skicklighet att utföra
gasverksanläggningar inhemtat yttrande från personer i de städer, der sednast dylika anläggningar blifvit honom
anförtrodda…
Enligt det af Beatley upprättade kostnadsförslag och dervid fogade kalkyl skulle gasverkanläggningen erfordra
en kostnad af 77.400 Riksdaler dertill kommer Ingeniörens arfvode 6.000 Riksdaler eller tillsammans 83.400 Riksdaler;
hvaremot årliga inkomsten af gasverket skulle uppgå till 16.725 Riksdaler, samt utgifterna, med aflöning till föreståndare
samt personal i öfrigt och underhållskostnader till 9.000 Riksdaler, så att behållningen skulle årligen utgöra 7.725 Riksdaler;
och om det antages att stadens innevånare till gatubelysningen endast bidrogo med det belopp, den för närvarande kostar, utgörande för 30 lyktor ungefärligen á 40 Rikdaler stycket omkring 1.200 Riksdaler i stället för dubbla summan,
som är i kalkylen upptagen för 60 gatulykter, skulle ändock behållningen utgöra 6.525 Riksdaler…
Drätselkammaren kan ej heller underlåta att fästa Stadens innevånare uppmärksamhet derpå, att konsumtionen af gas
för enskilt behof otvifvelaktigt kommer att successivt tilltaga och vida öfverstiga kalkylerade 350 lågor, samt att en följd
deraf blifver, att afgiften för gatulysningen, ehuru redan ringa i förhållande till den förbättrade lysningen, kan framdeles
nedsättas och till äfventyrs alldeles försvinna, äfvensom priset å gasen för det enskilda behofvet likaledes skäligen kan minskas…
I betraktande deraf att Staden Carlstad i likhet med andra städer af samma storlek inom kort ovillkorligen för allmänt och
enskildt gagn måste tillegna sig de stora fördelar anläggning af ett gasverk medföra.
I betraktande deraf att dessa fördelar inte inskränka sig endast till en förbättrad lyshållning å gator och allmänna platser,
utan äfven förskaffa stadens Handlande samt Fabriks- och Handtverksidkare
äfvensom varje annan medlem af samhället möjligheten att i butiker och verkstäder samt andra rum begagna gasbelysning mot en afgift, vida understigande kostnaden för andra lysämnen…
In fidem
C.E. Lundbom

Källa: Värmlandsarkiv, Karlstads rådhusrätt och magistrat
AIV aa:9

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.