Stadsläkare Lundberg

Ämbetsberättelse från Karlstad för år 1898.

1/a/ Kyrkoskrifvna invånares antal d 1 jan 1898: 10 512.
b/ Antal födda under året: 264.
c/ Antal döda barn under ett års ålder: 26.
2/ Allmännare förekomna sjukdomar:
a/ Infektionssjukdomar:
Scharlakansfeber har förekommit i 21 anmälda fall, hvaraf 8 i januari och 1 i februari samt 10 i november och 1 i hvardera månaderna oktober och december. De i november förekommande fallen åtföljdes i allmänhet af njurinflammation. 2 fall (en 10 års gosse och en 16 års flicka, syskon) slutade dödligt under urämiska symptomer. De i början af året förekommande fallen. I 13 fall var åldern under 10 år, i 4 fall 13-17 år, i de 4 öfriga 10-12 år.
Några upplysningar, som kunde gifva ledning för bestämmande af sjukdomarnas uppkomst eller de i början och slutet af året förekommande fallen inbördes samband, hafva ej kunnat vinnas. Rash förekom rätt allmänt under första halfvåret, men några siffror kunna ej angifvas öfver antalet fall, då anmälan af sådana ej förekommer och för öfvrigt läkare i en mängd fall aldrig rådfrågas. Tarmtyfus har under året förekommit i 4 fall, hvaraf 2 inom samma familj. Det ena af de två senare (en 18 års yngling) slutade dödligt genom tarmblödning. De 2 andra fallen förekommo på vidt skilda ställen och utan kändt samband sinsemellan eller med de förut nämnda. 2 af fallen vårdades å Stagnellska sjukhuset. Difteri har förekommit i 3 fall, alla mycket lindriga och öfvergående i hälsa. 2 af fallen förekommo hos 3-årsbarn, 1 hos en 15 års yngling. Alla tre vårdades å Stagnellska sjukhuset. Hvarifrån smittan kommit kunde ej utrönas. Något samband mellan fallen tycktes ej förefinnas. Influensa förekom i början af året, men företedde ej någon svårartad karaktär. Kikhosta uppträdde under årets tre sista månader.
b/ Öfriga sjukdomar:
Af lunginflammation hafva 9 fall antecknats i egen praktik.
Akut katarr och inflammation i luftstrupe och luftrör har i egen praktik antecknats i 83 fall. Största antalet fall (14) företes månaden oktober; därnäst komma mars med 12 fall.
Akut katarr och inflammation i tarmarna har antecknats i 32 fall, hvaraf 3 med dödlig utgång hos barn under ett års ålder.

Karlstad d. 16 Febr. 1899
N. Lundberg
Stadsläkare

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.