Kolerautbrottet 1866

(Avskrift av kolerarapport 1866)

Till Kongl Sundhetscollegium

Med åberopande af sin till eder aflåtna skrifvelse angående kolerasjukdomens utbrott i Karlstad samt det denna dag till eder afsände telegram, med anmälan om behovet af ytterligare en läkares anställande härstädes, får Kon bef hde (landshövdingen) härmed afgifva redogörelse för sjukdomsförhållandenaunder tiden från augusti månads ingång. Den 1 augusti uppgick antalet insjuknade från farsotens utbrott till 26 och döde till 11. Intill den 5 augusti hafva inalles insjuknat 40 och aflidit 19; men såsom det vill synas, i följd af sedermera inträdda ogynsamma väderleksförhållanden hafva under dygnen den 5-8 augusti tätare sjukdomsfall förekommit, så att, enligt den idag från Sundhetsnåmnden ingångna rapport, totalsumman af insjuknade utgör 74, deraf döde 34, tillfrisknade 23 och kvarliggande 17. Då efter branden härstädes nya större byggnader icke ännu blifvit uppförde, med undantag af de baracker den nödhjelpskomitén låtit uppföra, samt sålunda någon byggnad med rymligare lägenheter icke kunnat för sjukvårdens ordnande erhållas, har Sundhetsnämnden sett sig nödsakad att gå i författning om inrättande af tre särskilda mindre sjukhus, ett för karlar och ett för quinnor, samt ett gemensamt för båda, hufvudsakligen afsedt för sjöfolk och arbetare i den intill hamnen belägna stadsdel; varande det för handhafvandet af läkarevården vid detta sjukhus, der ytterligare en läkare erfordras. Utom de två af eder förordnade läkare, hvilka äro i tjänstgöring, har staden tre läkare, af hvilka Bataljonsläkaren Doctor Haak dock för närvarande bestrider sjukvården å lasarettet samt Provincial-läkaren Ramström icke kan ständigt vara tillhands, enär sjukdomsfall inom distriktet påkalla hans besök utom staden. Sundhetsbyrån hålles öppen dag och natt, med ständig tillgång å läkarbiträde, hvarjemte nödhjelpskomitén, för att, i hvad på densamma kan ankomma, söka bidraga till hämmandet af sjukdomens spridande bland den fattigare befolkningen, gått i författning om utdelande af 200 middagsportioner närande och varm föda dagligen. För det stora antal främmande arbetare som vid här pågående byggnadsarbeten äro uppsatte och bland hvilka till större delen inrymde i provisoriskt hopslagna träskjul, åtskilliga sjukdomsfall äfven förekommit, hafva så widt möjligt, lämpligare bostäder anskaffats och andra åtgärder för helsotillståndets uppehållande vidtagits.

Carlstad i Landskansliet den 9 augusti 1866.

Källa: VA. Värmlands landskansli E VIII:1. Kolerarapporter 1866.

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.