Kaffeförbud 1817

Renskrift av kungörelse från 1817:

Vi Carl med guds nåde Sveriges, Norriges, Göthes och Wendes konung hertig till Schleswig Hollstein, mm Göre veterligt: att då vi funnit oss föranlåtne att genom utfärdad nådig kungörelse under denna dag fästa våre trogne Undersåtars uppmärksamhet på angelägenheten af inskränkning uti införseln och förbrukningen af Utländske yppighetsvaror i allmänhet och dervid med nådigt förtroende till Svenske Medborgares benägenhet att föredraga Svenske tillverkningar framför främmande samt att genom en alfvarlig föresats att en hvar inom sin krets iakttaga en med deras egen fördel instämmande tarflighet och sparsamhet villigt främja våre nådiga afsigter äfven yttrat den förhoppning att finna oss befriade från nödvändigheten att stadga sådane serskilde föreskrifter i afseende på klädsel och lefnadssätt som utgöra oundviklige föremål för en allmän Författning emot yppighet och öfverflöd hafve vi tillika ansett oss ej kunna undgå beledsaga denna nådiga anmaning med ett uttryckligt påbud syftande på förminskning uti consumtionen af visse importartiklar hvilkas mer och mer utsträckta förbrukning föranledt till utgifter som ej annat kunna än vara för riket känbart betungande. Af sådan anledning hafve vi pröfvat nödigt att härigenom förordna följande till underdånig efterlefnad:
Från och med den 1 oktober innevarande år skall all försäljning, skänkning och förtäring af tillredt kaffe på källare, värdshus, spisqvarter, kaffehus och krogar samt andre allmänna ställen, äfvensom vid marknader och auctioner i städer och på landet vara förbjuden vid tio riksdalers vite så väl för säljare som för köpare. Til förekommande af de underslef, hvartil bruket af så kallat svenskt kaffe kunde gifva anledning blifva äfven alla sådan artificielle tilredningar som til luckt och smak likna verkligt kaffe under samma förbud begripne. All förbrukning och försäljning af sådane utländske vinsorter som förekomma under benämning af Champagne, Bourgogne, Canarie, Kalvoisie, Balmsec, Cap- eller Tokayervin, äfvensom af främmande Liqueurer och sprit, utländskt brännvin, cider och främmande ölsorter, följdaktligen äfven af utländsk porter, skall jemnväl ifrån och med den 1 januari nästkommande år upphöra. Den som efter nämnde tid beträdes med en dylik oloflig förbrukning eller försäljning böte första gången sexton riksdaler tretiotvå skillingar och sedermera hvarje gång femtio riksdaler och erläggas desse böter af värdar, köpare och säljare serskildt.
Hvad vi härigenom i nåder stadgat medför ej någon ändring uti vår under den 31 sistlidne mars utfärdade nådiga författning angående suspension tils vidare uti importen af vin hvilken anstalt äfven hädanefter kommer att fortfara, intill dess vi finne godt att derom annorlunda förordna. Det alle som vederbör hafve sig hörsammeligen att efterrätta.
Till yttermera visso hafve vi detta med egen hand underskrifvit och med vårt kongl sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 30 april 1817. CARL. (L.S.)

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.