Gesäll- och burskap

Gesällkontrakt

Kontrakt

Enligt bägges vår önskan hafva undertecknade denna dag upprättat detta kontrakt hvilket skall gälla under tre års tid räknat från den förste januari detta år till den förste januari 1862 med de bestämmelser som här nedan finnas upptagne.
Till min son Alfred Lindgren hvilken under ofvanbemälde tid skall hos mig qvarstå som gesell med skyldighet att såsom hittills biträda och deltaga i förekommande göromål förbinder jag mig till honom därför betala. 1 mo. För hvarje år sjuhundrafemtio riksdaler riksmynt i contant lön. 2 do. Att kostnadsfritt i mitt garfveri årligen få bereda och tågade
åttatio hästhudar hvilka han får uppköpa när och hvar han för godt finner samt honom lemna tillräcklig tid att dem arbeta till de lädersorter han önskar. Skulle fulla antalet eller 80 för hvarje år ej blifva beredda äger han att följande året öka partiet med det antal hvarmed föregående år understeg detsamma. Om på de 3 ne åren som detta kontrakt gäller tillsammans 240 hästhudar ej skulle blifva beredda betalar jag för hvarje hud som understiger bestämda antalet 8 riksdaler riksmynt. Med detta kontrakt af hvilket vi besitta hvardera ett lika lydande exemplar förklara vi oss till alla delar å ömse sidor belåtne

Carlstad den 9 juli 1859

Antages af Alfred Lindgren Petter Lindgren

Källa: Värmlandsarkiv, Karlstads Fabriks- och hantverksförenings arkiv, Kontrakt 1859.

Burskapsbrev

Kongl. Maj:ts
Till Swerige (etc)
Wår AllerNådigste Konungs och Herres
Tropligtigste Tjenare och Undersåtare,
Borgmästare och Råd
Uti Staden Carlstad,

Göre wetterligt: Att sedan Gesällen Pehr Stenström genom laga kraft wunnet Utslag den 27 sistlidne Septemb(er) blifvit tillåtet undsättja sig såsom Borgare till idkande af Sockerbagare handtering här i Staden; 

Så har han denna dag, på sätt protocollet närmare utwisar, hos Oss i sittande Rätt upvist Sockerbagare Societetensför honom utfärdade Mästarebref, stält nöijaktig borgen, det han minst Sex år skall här i Staden bo och all Staden rätt efter sin förmåga uppehålla, betalt burafgifterna samt med hand å bok fullgjort den honom åliggande Tro- och huldhets samt Borgareed; Tillföljd hwaraf han, P: Stenström, härmedelst warder fören rättskaffens Borgare ansedd och förklarad, med öppen rättighet, att obehindrad idka den borgerliga rörelse, hwarför han nu således låtit sig inskrifwa; Åliggande honom däremot upfylla de skyldigheter, som med denna förmon nu äro eller framdeles kunna warda förenade och hwartill han genom den aflagde ed sig förpligtat.

Till yttermera visso warder detta Burbref med vanlig underskrift och Stadens insegel bekräftadt.

Carlstads Rådhus den 22 november 1819.

På Magistratens wägnar

Pähr Lanner (?)

D:Cron(-)

Sockerbagaren och rådmannen Pehr Stenström.

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.