Christian Brockmans minne

1881 den 4 februari.

Den 4 februari 1881 hade Fabriks- och Hantverksföreningens herrar fullmäktigesammanträde, hvarvid alla voro tillstädes komna, och beslöts, att taga till protokollet följande:

Den 29 sistlidne januari hade föreningens samtliga ledamöter anordnat en festlig collation och dertill inbjudit sin ordförande Herr Chr. Brockmann, för att för honom uttala sitt erkännande för det nit han visat vid handhafvande af föreningens angelägenheter under den tiden han innnehafvit ordförandeplatsen. Ledamöternas välvilliga tankar för Herr Brockmann uttalades i en af Herr Walfrid Andersson å föreningens vägnar till honom öfverlemnad adress, i hvilken jemväl omnämndes, att föreningsledamöterna, såsom uttryck af sin tillgifvenhet och aktning för sin ordförande, sammanskjutit en summa af 250 kronor till grundplåt för bildande af en understödsfond till fabriks- och hantverksföreningens behof varande medlemmar samt enkor och barn, under namnet af ”Christian Brockmanns minne”, och öfverlemnades dessa medel till Herr Brockmann, för att bestämma på hvad sätt den för framtiden och för det afsedda ändamålet kunna göras mest fruktbärande. Med anledning heraf, och under tacksamt erkännande af den honom sålunda visade äran, beslutar Brockmann nu följande:

Dessa af föreningsmedlemmarna samlade medel, hvar till Brockmann nu lägger 100 kronor, skola tillsvidare sättas i Carlstads sparbank, och den därå upplupna årliga räntan utdelas till i behof varande föreningsledamöter, dess änkor och barn.

Carlstad i februari 1881

Chr. Brockmann

Källa: VA. Karlstads Fabriks- och hantverksförenings arkiv. Protokollsbok 1881.

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.