Anna Lisa Bratts ansökan 1828

Renskrift av protokoll:

Kongl Majt:s
Utslag uppå den af qvinnspersonen Anna Lisa Bratt i underdånighet gjorda ansökning att sedan Kongl Majts Befallningshafvande i Wermland genom utslag den 4 sistlidne mars förklarat att då sökanden för visad vanart och sysslolöshet varit hållen trenne månader till arbete å Länets Correctionshus men deraf icke låtit sig rätta utan fortsatt oordentligt och sysslolöst lefverne kringstrukit och med tiggeri besvärat allmänheten samt oagtadh det af magistraten i Carlstad den 11 sistlidne Februari henne meddeldte föreläggande försummat att innom bestämd tid laga försvar sig förskaffa; Kongl Majt:s Befallningshafvande skäligt förordna det Anna Lisa Bratt skulle insättas på berörda Correctionshus att der uti sex månader till arbete hållas; Kongl Majt i anseende till anförda förmente bevekande omständigheter täcktes af gunst och nåd förskona sökanden ifrån nämnde påföljd eller tillåta att hon finge afföras till Norrköpings Spinnhus att der i två eller tre månader förblifva;
Gifvet Stockholms Slott den 13 Junii 1828.
Kongl Majt har i nåder låtit sig föredraga denna underdåniga ansökning; men finner icke skäl att till densamma lemna nådigt bifall. Det vederbörande till underdånig efterrättelse länder.

Källa: Värmlandsarkiv, Korrectionshuset i Karlstad, volym E I:2.

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.